تولید ویدئوی آموزشی از آزمایشگاه های دانشکده فیزیک و دانشکده مهندسی برق


 

با شیوع کرونا، استودیو مرکز آموزشهای الکترونیکی و تخصصی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری اساتید و مسئولان آزمایشگاه های دانشکده فیزیک و دانشکده مهندسی برق اقدام به تولید ویدئوی آ»وزشی برای آشنایی و معرفی هر چه بیشتر دانشجویان با ابزار و فرایندهای آزمایشگاهی کرد.

این ویدئوهای آموزشی با امکانات بروز تصویربرداری و تدوین گردیده و به روی سامانه های آموزشی دانشگاه (CW,OCW) قابل دریافت و مشاهده است و در دوران پساکرونا نیز می توان به عنوان ویدئوی کمک آموزشی برای دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.