همکاران مرکز آموزش‌های تخصصی و الکترونیکی

مدیریت مرکز

دکتر مجید رفیعی
مدیر مرکز آموزشهای الکترونیکی و تخصصی
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
رتبه دانشگاهی: دانشیار

rafiee[at]sharif[dot]edu
 
تلفن: 66165725

اسامی همکاران آموزش‌های الکترونیکی

محمدجواد شفیعی
کارشناس ارشد توسعه و پشتیبانی سامانه‌های آموزش الکترونیکی
داخلی: 5280
عنوان جدید
اعظم جاویدی
کارشناس پشتیبانی سامانه های آموزش الکترونیکی (vc-cw)
داخلی: 5280
امیرحسین مزینانی - بلاکی‌بیت - BlockyBit - بلاکی بیت
امیرحسین مزینانی
کارشناس توسعه و پشتیبانی سامانه‌های آموزش الکترونیکی
داخلی: 5280

اسامی همکاران استودیو تولید محتوا

علی فتوحی
کارشناس استودیو تولید محتوا
داخلی: 5897
پوریا غنی طبع
کارشناس استودیو تولید محتوا
داخلی: 6081

اسامی همکاران آموزش‌های تخصصی

سمیرا کوثر
کارشناس و مسئول دفترآموزش‌های تخصصی و الکترونیکی
داخلی: 5065
فریبا صمیمی
کارشناس نظارت و ارزیابی دوره‌های آموزشی
داخلی: 5058
هستی دوست محمدی
کارشناس امور قراردادهای آموزشی
داخلی: 5089
نزهت دائی
کارشناس امور دانشجویی
داخلی: 5066

اسامی همکاران امور مالی

زینب نوایی
عامل مالی
داخلی: 5093
مونا قربانپور
کارشناس امور مالی
داخلی: 5083
آزاده هوشمند دیارجان
کارشناس امور مالی
داخلی: 5091
مریم صفری
کارشناس امور مالی
داخلی: 5082
محمد اسحاق رحمن پور
کارشناس امور مالی
داخلی: 5096